Budgetventilen 2024

Det är svåra ekonomiska tider på många sätt. Kostnadsökningar och stigande räntor
märks såväl i kommunens verksamheter som för det enskilda hushållet när hyra, mat
eller transporter ska betalas. Två av våra tilläggsyrkanden syftar till att dämpa
kostnader för våra äldre. Vårt tredje yrkande syftar till att fler ska nå
gymnasiebehörighet.

För det första vill vi behålla den populära och avgiftsfria seniorbiljetten i
kollektivtrafiken för personer över 70 år. Att ha tillgång till smidiga transporter för att göra olika ärenden eller besöka vänner och familj bidrar till höjd livskvalitet. Detta är viktigt inte minst då styret i regionen höjt biljettpriserna i kollektivtrafiken drastiskt. För det andra så vill vi stoppa förslaget på att införa abonnemangsavgifter på hjälpmedel. Detta skulle innebära ytterligare en kostnad som läggs på redan ansträngda hushåll, oftast äldre, vilket är en helt orimlig prioritering i tider som dessa.


Det pågår även för fullt en debatt kring hur vi ska minska den brottslighet som kan
gro i utanförskap och otrygghet samt se till att fler når en trygg egen försörjning.
Skolmisslyckanden är en av de tydligaste riskfaktorerna för att hamna i utanförskap
och fattigdom, och i förlängningen även för att fastna i eventuellt missbruk eller
lockas in i kriminella kretsar. Vi vill stärka upp Vårboskolan med en specialpedagog
med målet att fler ska bli behöriga till gymnasiet och senare nå en trygg egen
försörjning.


Därför yrkar vi socialdemokrater på följande tillägg i budgetventilen för 2024:
Att medel avsätts för att behålla seniorbiljetten
Att förslaget att införa abonnemangsavgifter på hjälpmedel stoppas
Att medel avsätts för att anställa en speciallärare på Vårboskolan

facebook Twitter Email